En transportör är ett företag som åtar sig att transportera gods mellan två punkter. Ofta handlar det om varor som ska levereras från ett företag till en kund. Denna kund kan vara en privatperson, ett annat företag, en ideell organisation eller en offentlig institution.

Vissa företag har egen personal anställd för att sköta transporten, men många väljer att anlita transportörer. Transportörens ansvar är noggrant beskrivet i lagtexter, och även reglerat i internationella konventioner. Det kan nämligen uppstå tvister, om godset är skadat när det kommer fram till kunden. Företaget måste dessutom ha godkänts av en myndighet.

En transportör får det mesta inte neka någon kund att utföra en transport, men detta beror naturligtvis på flera saker. För att transportera farligt gods krävs för det mesta ett tillstånd, och ingen kan kräva att en transportör som saknar nödvändiga tillstånd ska kunna åta sig en transport av farligt eller på annat sätt reglerat gods.

Olika typer av transporter

En annan faktor är de typer av gods som kräver speciella transporter. Timmer kan inte köras på en vanlig lastbil, vätskor kräver en tankbil, och livsmedel måste köras i kylbil. Olika transportfirmor specialiserar sig på olika typer av transporter, exempelvis timmer eller flytande gods. Sedan finns det även transportfirmor som enbart transporterar sitt eget gods. Ett exempel på detta är stora livsmedelsföretag, som har sina egna fordon och därför inte är beroende av transportstyrelsens tillstånd på samma sätt. De måste dock fortfarande använda sig av godkända fordon och utbildad personal.

I juridiska texter är inte en transportör alltid den som de facto utför transporten. Detta kan överlåtas på en annan aktör. Transportören är den som genom ett avtal med kunden åtar sig att se till att varan blir transporterad. Transportören kan sedan, i sin tur, uppdra åt någon annan att faktiskt transportera varan. Transportörens ansvar kvarstår dock, såvida inte undertransportören har skadat godset genom grov oaktsamhet eller uppsåt.